I Premi Art Tèxtil Contemporani, edició de 2022

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Organisme Autònom de la Diputació d’Alacant, d’acord amb els fins que li són propis, convoca el I Premie “ART TÈXTIL CONTEMPORANI”, edició de 2022, en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu d’incentivar, promoure i difondre el desenvolupament de l’art i la creació plàstica i visual. En aquest sentit, el concurs manté dos vessants: el desenvolupament d’una exposició col·lectiva, i la dotació econòmica de 12.000 € repartits en un premi de 6.000 € i 20 accèssits de 300 €.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Descàrregues

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Presentació telemàtica:

S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

 La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Presentació presencial:

En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  utilitzant el model de sol·licitud que figura en la direcció www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Residències d’Investigació en Arts Escèniques de 2022: “PETRICOR”

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert a través de la subdirecció d’Arts Escèniques del departament d’Art i Comunicació Visual Eusebio Sempere, a fi de facilitar la investigació dels professionals de les arts escèniques de la província d’Alacant i ajudar a la creació de sinergies en aquest àmbit, convoca, en règim de concurrència competitiva, ajudes per a la realització de projectes d’investigació en arts escèniques.

Els projectes d’investigació s’executaran exclusivament per 2 grups d’investigadors a través d’una residència artística de 15 dies en el Centre Mediambiental de l’Illa de Tabarca.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Descargas

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Presentación de solicitudes

Las solicitudes de participación se presentarán de forma telemática o presencial.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:

S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

 La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base segona.

Presentació presencial:

En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  utilitzant el model de sol·licitud que figura en la direcció www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base segona.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Més informació

La temática de la convocatoria está relacionada con “El patrimonio natural de la provincia de Alicante”, en aras de proponer proyectos que garanticen la protección duradera del planeta y sus recursos naturales, planteados en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Podrá concurrir cualquier grupo de personas físicas que lleven a cabo un proyecto de investigación dentro del ámbito de las artes escénicas. Este grupo de investigación estará compuesto por 5 personas y, con el fin de enriquecer el proceso de investigación, se valorará que participen los siguientes perfiles:

• 4 personas procedentes, al menos, de dos disciplinas escénicas distintas (teatro, danza y circo) en cualquier combinación
• 1 persona que debe proceder de otro ámbito diferente al de las artes escénicas (por ejemplo: música, biología, imagen y sonido, artes visuales, historia, geografía, etc.).

El importe de la ayuda incluye todo tipo de gasto que pueda suponer a los componentes del grupo de investigación, como la manutención y traslados entre otros, en la ejecución del proyecto en Centro Medioambiental de la Isla de Tabarca.

La fecha para realizar esta residencia de investigación comprende el siguiente período:

• Del 1 al 15 de octubre de 2022, ambos inclusive.

Ajudes a Revistes 2022

Obert el termini de presentació de sol·licituds 

L’objectiu de les presents ajudes consisteix, doncs, a garantir l’edició impresa d’aquelles que, malgrat tindre una rellevància cultural excel·lent i de constituir-se en expressió del pensament, la investigació i sensibilitat de la societat alacantina actual, tenen un abast comercial molt reduït. La crisi econòmica que travessa el nostre país, unida al canvi de paradigma que ha suposat l’aparició de les noves tecnologies, constitueixen un important desafiament per a aquesta mena de revistes culturals, d’aquí ve que, en atenció al mandat constitucional, i a l’encàrrec tradicionalment mantingut envers la Diputació d’Alacant, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert entenga, més necessari que mai un estímul públic que, sense cap dubte, redunda en benefici no sols del públic lector o investigador sinó en el conjunt de la societat alacantina. Contribuir al manteniment i millora de les nostres revistes culturals i científiques, des del convenciment que aquestes són una valuosa eina de transferència de coneixements, a més contribueix a reforçar no sols la imatge de qualitat i prestigi de l’Institut, sinó l’important paper que la Diputació d’Alacant exerceix en matèria de cultura a la província en la seua cooperació amb les administracions públiques, contribuint, en aquest concret cas, a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic alacantí, quan a més resulta aquesta l’única convocatòria pública d’ajudes a revistes en l’àmbit provincial.

Descàrregues:

Instruccions:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

Les Entitats hauran de presentar de manera electrònica la sol·licitud i documentació corresponent en el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons el que s’estableix en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es) utilitzant l’imprés (model normalitzat) de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència.

Presentació presencial:

Les peticions es formalitzaran necessàriament en els impresos (model normalitzat) que es trobaran a la disposició dels interessats en la Secretaria del citat Institut (carrer Sant Ferran, 44- Casa Bardín- 03001 Alacant), en la pàgina web www.iacjuangilalbert.com i en la seu electrònica de l’Institut, en l’apartat Convocatòria Ajudes a Revistes 2021.

La sol·licitud per a participar es presentarà degudament signada per l’interessat, en el registre de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, situat al carrer Sant Ferran, 44. 03001-Alacant, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat davant aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

.

EAC 2022 – XXII Concurs de Trobades d’Art Contemporani

Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 4 de maig de 2022

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Organisme Autònom de la Diputació d’Alacant, d’acord amb els fins que li són propis, convoca el XXII Concurs Trobades d’Art Contemporani (EAC-2022), en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu d’incentivar, promoure i difondre el desenvolupament de l’art i la creació plàstica i visual. En aquest sentit, el concurs manté dos vessants, el desenvolupament d’una exposició col·lectiva en el Museu de la Universitat d’Alacant incloent el catàleg de la mostra, i la dotació econòmica de 14.000€ repartits en tres premis, un de 9.000€ i dos de 2.500€.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Descàrregues:

Instruccions:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Amb la finalitat d’agilitar la tramitació i la valoració per part dels membres del Jurat, tota la documentació es remetrà a més, a l’adreça de correu electrònic: iaccursos@diputacionalicante.es, en un únic PDF d’un màxim de 9 megues. Aquest format, no serà vàlid sense que s’haja presentat dins del termini, de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Presentació presencial:
En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant el model de sol·licitud que figura en l’adreça www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Descàrrega ací el catàleg de l’exposició EAC 2021

Descarrega ací el catàleg de l’exposició EAC 2019

Històric d’Exposicions:

Premis del Documental Alacantí (DOCS ALC)

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, dins de fins encaminats al foment i promoció de temes d’interés relacionats amb la província d’Alacant, convoca la primera edició de DOCS ALC, premis del documental alacantí. L’objecte d’aquests premis és doble: d’una banda, incentivar la producció de documentals i peces audiovisuals realitzats per autors nascuts o residents a la província d’Alacant; i per una altra, reconéixer el treball realitzat en l’àmbit audiovisual a les millors produccions documentals de temàtica relacionada amb la província d’Alacant.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Descàrregues

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:

S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

 La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base quarta.

Presentació presencial:

En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  utilitzant el model de sol·licitud que figura en la direcció www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base quarta.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

 

Premis i Ajudes a la Investigació 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 29 d’abril de 2022

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, a fi de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca, en règim de concurrència competitiva: (i) premis a tesis doctorals, Treballs Fi de Màster (TFM) i Treballs Fi de Grau (TFG), (ii) ajudes al desenvolupament de tesis doctorals, i (iii) ajudes per a la realització de projectes d’investigació. .

Documents:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Instruccions:

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNIe.

Els interessats hauran de presentar de manera electrònica la seua sol·licitud i documentació corresponent en el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons el que s’estableix en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es) utilitzant el model normalitzat segons la modalitat de participació (tesis doctorals o projectes d’investigació) de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència.

Presentació presencial:
En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant necessàriament els impresos, que es trobaran a la disposició dels interessats en la Secretaria del citat Institut i en la seu electrònica de l’Institut, en l’apartat Convocatòria Investigació 2022, segons la modalitat de participació (premis a tesis doctorals, TFM i TFG; desenvolupament de tesis doctorals; o projectes d’investigació).

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat davant aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits en la convocatòria quan acrediten que els compleixen el dia en què finalitza el termini per a la presentació de les seues sol·licituds.

 

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies