Estatuts

CAPÍTOL I. Disposicions Generals

Article 1.

L’Excma. Diputació d’Alacant crea l’INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA “Juan Gil-Albert”, com a organisme autònom, per al desenvolupament i gestió de les finalitats que li encomanen, que es regirà per aquests etatuts.

L’Institut podrà registrar el seu anagrama i logotip propis, en què, en tot cas, s’expressarà la seua dependència de l’Excma. Diputació d’Alacant, al marge de la simbologia particular atribuïda al Departament d’Art i Comunicació Visual.

Article 2. Capacitat.

L’organisme autònom té naturalesa administrativa, personalitat jurídica pública i capacitat plena per a l’acompliment de les seues finalitats, amb subjecció a l’ordenament vigent de règim local.

Article 3. Seu.

L’Institut, per a l’exercici de les seues activitats, tindrà la seua seu en la casa Bardín, sítia al carrer Sant Ferran, núm. 44 d’Alacant.

Article 4. Duració.

L’organisme autònom es crea per un temps indefinit. La seua extinció tindrà lloc en els supòsits previstos per aquests estatuts i en la legislació vigent de règim local.

Article 5. Finalitats.

L’activitat de l’Institut estarà dirigida a l’acompliment de les finalitats següents:

a) Promoure, realitzar i col·laborar, amb els seus mitjans, en treballs d’investigació, en estudis i en manifestacions, d’àmbit cultural o relacionats amb les ciències jurídiques i socials, i en aquells altres que li puguen encarregar l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en l’àmbit delimitat d’aquests estatuts.

b) Promoure i recolzar treballs d’investigació, estudi i activitats de caràcter artístic, gràfic i plàstic, així com de disseny en totes les seues manifestacions.

c) Produir i editar treballs científics d’interés i de promoció de la cultura i de les ciències jurídiques i socials, amb atenció especial als relacionats amb la província d’Alacant, així com la seua difusió, a través dels canals propis o bé dels de comercialització adequats.

d) Constituir un Fons Documental amb els treballs realitzats que puga servir com a element d’investigació per a les persones estudioses, en la matèria que es tracte, i promoure la seua difusió pels mitjans que s’hi estimen oportuns.

e) Participar i col·laborar en totes aquelles tasques de promoció cultural o artística i de divulgació de les matèries objecte de les ciències jurídiques i socials que, dins de les finalitats fundacionals, s’hi consideren oportunes.

f) Col·laborar amb qualsevol classe d’institucions docents, culturals o artístiques de qualsevol nivell, per al millor desenvolupament i més adequat de les seues finalitats i activitats.

g) Establir relacions d’intercanvi de qualsevol tipus amb institucions i organismes, públics i privats, l’activitat del qual s’adeqüe i s’hi adiga a les finalitats de l’organisme autònom.

h) Organitzar trobades, reunions, conferències, cursos, certàmens i qualsevol classe de manifestacions relacionades amb l’àmbit de la cultura o de les ciències jurídiques i socials encaminades a la major difusió de les activitats de l’Institut.

i) Qualssevol altres que, dins de l’àmbit delimitat per aquests estatuts, d’acord amb les seues finalitats fundacionals, resolga desenvolupar la Junta Rectora de l’organisme autònom.

CAPÍTOL II. Òrgans de Govern

Article 6.

Els òrgans de govern de l’organisme autònom són:

-El president o la presidenta.

-La Junta Rectora.

Article 7.

La Presidència de l’organisme autònom correspon a l’Il·lm. Sr. President o a la Il·lma. Sra. Presidenta de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, o, si escau, al diputat provincial o a la diputada provincial en qui aquest o aquesta la hi delegue expressament.

En els supòsits de vacant, absència o malaltia, serà substituït pel vicepresident o la vicepresidenta de la Junta Rectora, càrrec que serà exercit pel diputat provincial o per la diputada provincial, membre d’aquesta, que hi designe el president o la presidenta.

Article 8.

La Junta Rectora de l’organisme autònom estarà constituïda per un màxim de dotze membres:

a) El president o presidenta de l’Exma. Diputació Provincial que la presidirà.

b) El vicepresident o vicepresidenta, designat pel president o per la presidenta de la Diputació.

c) Un Diputat/a provincial, membre de la Junta de Govern, designat pel President de l’Excma. Diputació d’Alacant.

d) Els vocals. En nombre de tres a cinc diputats o diputades provincials designats pel Ple, en relació amb els criteris següents:

-Tots els grups polítics estaran representats en la Junta Rectora.

-La designació tindrà en compte la proporcionalitat de representació del Ple. A aquests efectes computa la designació del president o presidenta consumada de l’Institut, el vicepresident i el delegat de Cultura.

e) La resta dels membres seran persones de prestigi reconegut en el camp de les ciències, les lletres o les arts, i creditors d’aquesta denominació, designades per la Junta Rectora per majoria simple.

També formaran part de la Junta Rectora amb veu però sense vot els membres següents:

-El director de l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert”.

El secretari o secretària i l’Interventor o Interventora de l’organisme autònom assistiran a la Junta Rectora i al seu president o a la seua presidenta, així com a les reunions que aquest hi celebre, per a la preparació i en exercici de les funcions legals que, amb caràcter exclusiu, els atribueix la legislació vigent de règim local. Hi podran participar, amb veu i sense vot, en la Junta Rectora qualsevol persona de trajectòria professional reconeguda que la Presidència convide a aquest efecte.

Article 9.

Els membres electius de la Junta Rectora hi cessaran, en renovar-se l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, i els representatius quan perden la seua representativitat.

Els/les Directors/-as de Departaments i la resta de membres designats per el/la Il·lm./a Sr./a President/-a d’aquella, cessaran quan cessament aquest/-a o així ho dispose lliurement.

Article 10.

El president o la presidenta de la Institució ostenta les atribucions següents:

1. Representar l’organisme autònom i presidir tots els seus actes.

2. Dirigir el govern i administració de l’Organisme, sense perjudici de les facultats que corresponguen al seu director o a la seua directora cultural i al director o a la directora gerent.

3. Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, dirigir les seues deliberacions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

4. Presidir les subhastes i concursos i adjudicar, d’acord amb les lleis, els que estiguen de la seua competència.

5. La contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments la competència de la qual li corresponga per aplicació de la legislació local.

6. Subscriure escriptures, documents i pòlisses.

7. Exercir la Direcció de tot el personal de l’organisme autònom i, com a cap directe, exercir totes les atribucions en matèria de personal.

8. Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per la Junta Rectora.

9. Exercitar les accions judicials i administratives, en cas d’urgència, i informar a la Junta Rectora en la primera sessió que celebre.

10. La resta que expressament li atribuesquen aquests estatuts i aquelles altres que la legislació de règim local confereix al president o a la presidenta de la Diputació Provincial, circumscrites a l’àmbit concret de l’activitat de l’organisme autònom.

Article 11

És competència de la Junta Rectora:

a) La modificació dels Estatuts de l’organisme autònom, sense perjudici de l’aprovació definitiva que correspon al Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

b) L’aprovació, modificació i derogació de qualsevol classe de reglaments o ordenances propis de l’Entitat.

c) L’aprovació i modificació de l’organigrama de la institució.

d) La creació i supressió de les seccions i departaments de l’Institut, sense perjudici del que disposa l’article 20 d’aquests Estatuts.

e) L’aprovació i modificació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, així com determinar el nombre, característiques i emoluments del personal eventual.

f) Aprovar el Pla Anual d’Actuacions.

g) Aprovar qualsevol classe de convenis amb altres entitats i organismes, públics o privats.

h) Aprovar les bases i la convocatòria de qualsevol activitat que promoga l’Institut.

i) Aprovar el pressupost anual de l’organisme autònom i les seues modificacions de crèdit, així com els comptes pressupostaris i extrapressupostàries propis, sense perjudici de la facultat de control que, en última instància, correspon al Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant.

j) Qualssevol altres que la legislació de règim local atribuesca al Ple de la Diputació Provincial, circumscrites a l’àmbit específic de la seua actuació.

Article 12

Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera, i les de comptabilitat, recaptació, custòdia de fons i procediment de constrenyiment, seran exercides pel secretari o per la secretària, l’interventor o la interventora i el tresorer o la tresorera de l’Excma. Diputació d’Alacant.

CAPÍTOL III. Funcionament i Règim Jurídic

Article 13. Règim de sessions.

Les sessions de la Junta Rectora seran ordinàries i extraordinàries.

Hi esdevenen sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals estiga preestablida i que serà fixada per acord de la mateixa Junta Rectora. Podran celebrar-se en primera o en segona convocatòria.

Hi esdevenen sessions extraordinàries les que, amb aquest caràcter, convoque el president o la presidenta de la Junta Rectora, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, almenys, del nombre legal de membres d’aquesta Junta. El president o la presidenta podrà convocar una sessió extraordinària i urgent quan, per la importància i urgència de l’assumpte o assumptes a tractar, no siga possible una sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils exigida per aquests Estatuts. En aquest cas, s’inclourà com a primer assumpte de l’Orde del dia el pronunciament de la Junta Rectora sobre la urgència i, si no resultara apreciada aquesta, s’alçarà la sessió tot seguit.

Article 14

Correspon al president o a la presidenta convocar totes les sessions de la Junta Rectora.

Entre la convocatòria i la celebració de la sessió, no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, excepte les extraordinàries urgents. Quan es tracte d’una sessió extraordinària a instància de membres de la Junta Rectora, se celebrarà dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de registre de la sol·licitud, i els assumptes de la seua convocatòria no podran ser incorporats, excepte amb una autorització expressa de les persones sol·licitants, a l’Orde del Dia d’una altra sessió, ordinària o extraordinària.

A la convocatòria, s’hi acompanyarà l’Orde del Dia comprensiu dels assumptes a tractar i els esborranys d’actes de les sessions anteriors que hagen de ser-hi aprovats.

Article 15

La Junta Rectora celebrarà les seues sessions en la seu de l’Organisme Autònom.

Per a celebrar vàlidament sessió serà necessària l’assistència d’un terç del nombre legal de membres de la Junta Rectora; quòrum que haurà de mantindre’s durant tota la sessió. En tot cas, es requereix, a més, l’assistència del president o la presidenta i del secretari o la secretària de la Junta, o dels qui legalment els substituesquen.

Si no existira quòrum per a celebrar la sessió en primera convocatòria, se celebrarà, en segona convocatòria, una hora després, on n’hi haurà prou, a més del president o la presidenta i el secretari o la secretària, l’assistència de tres membres de la Junta i, com a mínim, un dels directors o de les directores de Departament.

Article 16. Adopció d’acords.

La Junta adoptarà els seus acords per majoria simple dels membres presents en cada sessió, excepte en aquells supòsits en què, per imperatiu legal o per establir-ho així aquests Estatuts, s’hi requeresca un quòrum especial.

Serà necessari el vot favorable de la majoria legal absoluta per a l’adopció d’acords sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom.

b) Aprovació, modificació i derogació de Reglaments.

c) Aprovació i modificació de l’Organigrama de l’Institut.

d) Creació i supressió de seccions o departaments de l’Institut.

e) Aprovació i modificació de la plantilla orgànica i de la relació i catalogació de llocs de treball del personal de carrera o laboral de l’Organisme Autònom.

f) Aprovació del Pla Anual d’Actuacions.

En els altres supòsits no enumerats, també serà necessària la majoria legal absoluta quan així ho exigesca la legislació vigent de règim local.

Article 17. Votacions.

Les votacions seran ordinàries.

Procediran les votacions nominals i secretes en els mateixos supòsits, i amb el mateix procediment, previstos en la legislació vigent de règim local.

Article 18. Llibres d’Actes i Resolucions.

El secretari o la secretària de l’organisme autònom portarà el Llibre d’Actes, en què es transcriuran les actes de les sessions que celebre la Junta Rectora. Igualment, les resolucions que dicte el president o la presidenta de la Institució, en l’àmbit de les seues competències seran transcrites en el llibre corresponent. L’un i l’altre acompliran les mateixes formalitats que la legislació de règim local exigeix respecte de les entitats locals.

Quan la Junta Rectora hi aprove l’acta, serà transcrita en el llibre corresponent, i l’autoritzarà amb les seues signatures el president o la presidenta i el secretari o la secretària de l’Organisme Autònom.

Els certificats d’acords adoptats per la Junta Rectora seran expedits, amb el mandat previ i amb el vistiplau del president o la presidenta, per i sota la fe pública del secretari o la secretària de l’Organisme Autònom.

Article 19. Règim Procedimental.

En matèria de règim administratiu i en la tramitació i resolució de recursos serà aplicable la legislació de procediment administratiu i la legislació de règim local, a la normativa de la qual s’ajustaran totes les actuacions de l’Organisme Autònom.

CAPÍTOL IV. Organització

Article 20

 1. Per a l’estudi i el desenvolupament de les seues activitats l’Institut s’organitza en els Departaments següents:

  – Departament d’Humanitats.

  – Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere”.

  – Departament de Publicacions i Investigació.

  – Departament de Revistes.

  – Departament de Ciències Jurídiques i Socials Rafael Altamira

  La coordinació dels departaments entre si correspon al Director/a Cultural, que n’assumirà la direcció d’un.
  En qualsevol cas, sense que per això siga necessari modificar els presents Estatuts, la Junta Rectora podrà concretar o ampliar les activitats de cada Departament i procedir a la subdivisió d’aquests a Seccions, cadascuna de les quals estarà encarregada del desenvolupament sectoritzat de les activitats que es corresponguen amb el Departament de què forme part.

Article 21

El Departament d’Humanitats s’encarregarà de fomentar i promoure tot tipus d’activitats culturals relacionades amb la literatura, la música, la geografia, la història, el pensament, la comunicació, l’antropologia, així com l’estudi de fons arxivístics.

Article 22

El Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere” tindrà a càrrec seu el foment i promoció de qualsevol tipus de manifestació artística i dels mitjans per a la seua comunicació visual en forma d’exposicions, trobades, conferències i tallers didàctics.

Article 23

El Departament de Publicacions i Investigació coordinarà l’edició de llibres de contingut bàsicament cultural així com establirà les ajudes a la investigació i la divulgació possible dels treballs premiats.

Article 24

El Departament de Revistes durà a terme la publicació de les revistes pròpies de l’Institut, la monogràfica Canelobre i totes aquelles altres que pogueren crear-se; així com també establirà les Ajudes a Revistes.

Article 25

1. El Departament de Ciències Jurídiques i Socials s’encarregarà de la investigació, difusió i promoció del coneixement en el camp de les ciències jurídiques i socials, a través de fòrums, seminaris i estudis.

2. A més podrà proposar publicacions i ajudes a la investigació que es materialitzaran a través del Departament de Publicacions i Investigació.

Article 26

1. Cadascun dels departaments de l’Institut tindrà un director o una directora i, quan així resulte, subdirectors o subdirectores de Secció, que assessoraran d’acord amb els seus coneixements, experiència i trajectòria professional a la Presidència.

2. El seu nomenament i cessament correspondrà lliurement a la Presidència de l’Organisme Autònom, d’entre persones de prestigi reconegut en el camp de les Humanitats, les Lletres, les Arts o les Ciències Socials i Jurídiques, i creditores de tal denominació, i en cap cas mantindran relació laboral amb l’Institut.

3. Els directors o les directores de Departament podran assistir a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, a requeriment de la Presidència quan la naturalesa dels assumptes a tractar així ho aconselle.

Article 27

1. Els Departaments desenvoluparan les seues activitats sota la coordinació economicoadministrativa del director o de la directora gerent, amb vista a les directrius que assenyale la Presidència.

2. Correspon als directors o a les directores de departament:

a) Dirigir l’activitat del departament, sota la supervisió immediata del/de la director/a cultural.

b) Assistir a les sessions de la Junta Rectora, quan així li ho requeresca la Presidència de l’Institut.

c) Remetre, per a la seua elaboració, al director o a la directora cultural, les dades, informes i la resta de documents que siguen necessaris per a l’elaboració de la Memòria Anual, referits al departament del seu càrrec, en la data que per a això siguen requerits.

d) Remetre, per a la seua coordinació, al/la Director/a Cultural dades, informes i la resta de documentació que calga per a l’elaboració del Pla anual d’Actuacions, referits al departament del seu càrrec, en la data que per a això siguen requerits en exercici.

e) Elevar al/a la Director/a Cultural, aquelles propostes o conclusions que, elaborades pel departament del seu càrrec, haja de resoldre la Junta Rectora o la Presidència previs els informes que siguin procedents, sense perjudici del vistiplau del/la Director /a Gerent com a constància que lexpedient està complet.

f) Requerir l’autorització de la Junta Rectora per a realitzar totes les actuacions que comporten un compromís econòmic o jurídic a càrrec de l’Organisme Autònom.

g) Executar els assumptes aprovats per la Junta Rectora o la Presidència i emetre els informes que aquells òrgans els sol·liciten.

h) Remetre cada trimestre al director o a la directora cultural , en el cas dels departaments esmentats en l’article 20.1, i al director o a la directora gerent en tot cas, informe sobre les activitats del departament, així com un Estat d’execució del Pla Anual d’Actuacions referit al departament del seu càrrec.

i) Les altres que s’establesquen en aquests Estatuts o li encomane la Presidència de l’Institut dins de l’àmbit de les seues competències.

Article 28

Les reunions dels Departaments seran exclusivament de treball i les seues conclusions no seran vinculants ni executives, ni tindran caràcter d’acords.

El/la Director/a Cultural, donarà la conformitat a les propostes dels departaments, que s’hagen de sotmetre als òrgans de govern.

Article 29

 1. El/la Director/a Cultural, será Directivo publico profesional, designado por el Presidente del Instituto, entre funcionarios de carrera del Grupo A1 o personal de las administraciones públicas así como profesionales del sector privado de reconocido prestigio, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, previa selección conforme a la legislación vigente garantizando los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia .

2.Corresponde al Director/a Cultural:

a)Dirigir y coordinar los Departamentos.

b)Elaborar la Memoria Anual del Instituto.

c)Coordinar la agenda anual.

d) Proponer las actuaciones atribuidas a la Presidencia.

e) Supervisar los asuntos a incluir en el orden del día de la Junta Rectora, previo dictamen de la Comisión Permanente.

f) Asesorar a los órganos del Instituto en materias relacionadas con sus fines.

g) Las atribuciones propias del departamento que le corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y 27 de los presentes Estatutos.

h) Colaborar con la gerencia en la elaboración del anteproyecto de presupuestos.

i) Solicitar a la gerencia las contrataciones que se precisen.

j) Dar la conformidad a las actuaciones que precisen los Departamentos y remitirlos a la gerencia para su cumplimentación administrativa.

k) Asistir a los actos que le indique el Presidente y a los que este le delegue.

l) Realizar las gestiones necesarias para la consecución de los fines del Instituto y objetivos de los Departamentos.

 

El/la Director/a Cultural asistirá, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta Rectora y Comisión Permanente.

Article 30

1. La Junta Rectora podrà crear comissions assessores, integrades pel director del Departament que hi corresponga, segons la matèria, així com per persones de prestigi reconegut que designe la Presidència. Els directors, subdirectors i el director o directora cultural podran pertànyer només a una d’elles.

2. Les comissions assessores es reuniran una vegada al mes, si haguera assumptes a tractar, el dia que aquesta assenyale. Les seues propostes no tindran, en cap cas, caràcter vinculant.

Article 31

Existirà una Comissió Permanent, com a òrgan de col·laboració i suport a la Presidència que informarà sobre els assumptes que haja de tractar la Junta Rectora. Aquesta Comissió es reunirà, periòdicament, en els dies i hores que determinen els seus membres i estarà integrada per:

-El president o la presidenta de l’organisme autònom o membre de la Junta Rectora en qui delegue, que la presidirà.

-El vicepresident o la vicepresidenta.

-Diputat/a Provincial designat pel President de l’Excma. Diputació d’Alacant, membre de la Junta Rectora, conforme a l’Article 8 c) dels presents Estatuts.

-El director o la directora cultural.

-Els directors o les directores de Departament.

-El director o directora gerent de l’Institut, el secretari o la secretària i el interventor o la interventora de l’Organisme Autònom, que actuaran amb veu però sense vot.

Els informes de la Comissió, redactats pel director o directora gerent es remetran a la Presidència o a la Junta Rectora, segons escaiga, perquè, amb la tramitació prèvia de l’assumpte, s’hi adopte la resolució corresponent.

Si la Secretaria o la Intervenció discreparen de l’informe, s’hi unirà l’inconvenient legal formulat.

Article 32

Els assumptes sobre els quals haja de deliberar la Junta Rectora, així com les propostes que s’eleven a la seua consideració, estaran informats prèviament pel secretari o la secretària i l’interventor o la interventora de l’Organisme Autònom, d’acord amb les funcions que expressament els atribueix la normativa vigent.

Aquells que no tinguen l’informe preceptiu no podran ser-hi objecte d’acord, llevat que es tracte de sessió extraordinària i urgent, i, en aquest cas, si resulta possible, serà emés verbalment i, si no fos possible, amb posterioritat i de forma prèvia a l’execució de la Resolució que anés adoptada.

CAPÍTOL V. Règim de Personal

Article 33

El personal al servei de l’Institut estarà integrat per:

 

-El personal, funcionari i laboral propi, necessari per a desenvolupar l’activitat de l’Organisme Autònom.

 

-El funcionariat de carrera i el personal laboral de la Diputació Provincial d’Alacant que es puguen adscriure a l’Organisme Autònom, en funció de la seua comesa professional i del lloc de treball exercit.

 

 

 

Article 34

El directora o la directora gerent de l’Institut serà un càrrec directiu públic professional exercit per funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat de vàlua i prestigi reconeguts. Correspon a la Junta Rectora crear el lloc de treball corresponent en la plantilla de l’Institut, l’exercici de la qual exigirà llicenciatura/grau universitari o titulació equivalent al Nivell A1 de la Funció Pública. El procés de selecció es regirà per la legislació vigent en la matèria.

 

  

Article 35

El director o la directora gerent és la persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l’Institut i li corresponen, en particular, les funcions següents:

 

a) La direcció, gestió i administració de l’Institut en els termes que preveu els presents Estatuts, i la projecció de la seua activitat amb vista a la realització de les seues finalitats.

 

b) En matèria de personal, la direcció immediata del personal propi de l’Institut i en concret:

 

L’autorització per a la realització d’hores extraordinàries, la concessió de permisos i llicències, la instrucció d’expedients disciplinaris, l’autorització per a assistència a cursos, congressos i altres destinats a la formació i perfeccionament de tot el personal de l’Organisme.

 

c) Informar a la Secretaria i a la Intervenció sobre l’organisme autònom els expedients enllestits, i despatxar personalment amb aquells els que hagen de ser elevats a la Presidència per confeccionar l’Orde del Dia o que siguen objecte de resolució per la Presidència.

 

d) Vetlar per l’acompliment dels acords de la Junta Rectora i les resolucions de la Presidència.

 

e) Elaborar l’avantprojecte de Pressupost de l’Organisme Autònom.

 

f) La direcció, seguiment i coordinació administrativa dels serveis,  l’acompliment de la normativa vigent i la normativa sobre seguretat i higiene, i informar a la Presidència sobre el seu desenvolupament, cost i rendiment.

 

g) La busca de fórmules de promoció i de finançament alternatives de les activitats de l’Organisme Autònom, així com el seguiment de la seua materialització i el control del cost dels serveis i activitats culturals.

 

h) El control i supervisió de la conservació del patrimoni de l’Institut.

 

i) Col·laborar amb la Intervenció de l’Organisme per a l’aplicació correcta de les consignacions pressupostàries.

 

j) Qualssevol altres que li siguen delegades per la Presidència o encomanades per la Junta Rectora.

 k) Tramitar i emetre informes de justificació dels contractes menors exigits per la legislació vigent.

 

 

 

Article 36

El personal no directiu que siga necessari per a la realització dels treballs i activitats de l’Institut, serà funcionari o laboral, i es reflectirà en la plantilla corresponent i en la Relació de Llocs de Treball (RLT), aprovada per la Junta Rectora, i dotada amb càrrec al pressupost de l’Organisme Autònom.

 

CAPÍTOL VI. Règim econòmic

Article 37. Patrimoni.

El Patrimoni de l’organisme autònom està constituït per:

a) Els béns mobles i immobles que siga titular.

b) Els drets i accions que, per qualsevol títol, corresponguen a la Institució.

c) El Fons Cultural de l’Institut Provincial.

d) Qualsevol altre bé o dret que assolesca, per títol onerós o gratuït.

Article 38. Recursos econòmics.

Per a l’acompliment de les seues finalitats, l’organisme autònom disposa dels recursos econòmics següents:

a) Els productes i rendes del seu patrimoni.

b) L’aportació econòmica que l’Excma. Diputació d’Alacant consigne anualment en el seu pressupost ordinari.

c) Els beneficis que obtinga en les activitats de la Institució.

d) Les subvencions, auxilis i donatius que puga rebre d’altres persones, públiques o privades.

e) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.

Article 39. Donacions

L’acceptació de donacions a títol onerós, a més de la seua aprovació pel quòrum dels dos terços del nombre legal de membres de la Junta Rectora, amb un informe previ conjunt de la Secretaria i de la Intervenció de l’Organisme Autònom, amb vista a l’abast de les condicions que aquelles comporten, precisaran l’aprovació del Pla de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Article 40. Pressupostos.

L’organisme autònom confeccionarà anualment el seu Pressupost que comprendrà totes les despeses i ingressos previstos per a l’exercici econòmic, que coincidirà amb l’any natural.

Quan la Junta Rectora aprove el pressupost serà elevat a l’Excma. Diputació d’Alacant per a la seua inclusió en els Pressupostos Generals de l’Entitat Provincial.

Article 41. Gestió econòmica.

La gestió de l’activitat econòmica de l’organisme autònom s’hi ajustarà a la normativa vigent per a l’Administració local, circumscrita a la naturalesa i finalitats del mateix organisme.

A aquests efectes, la funció de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària, economicofinancera i de comptabilitat, serà exercida, amb caràcter exclusiu, per l’interventor o la interventora de l’Organisme Autònom, d’acord amb la legislació vigent de règim local.

Article 42. Rendició de Comptes.

Per al coneixement, examen i fiscalització de la gestió econòmica de l’Organisme Autònom, es rendiran els comptes corresponents, d’acord amb el que estableix la normativa de règim local i en aquests estatuts.

En tot cas, aprovades per la Junta Rectora els comptes pressupostaris i extrapressupostàries de l’Organisme Autònom, la seua sanció definitiva correspondrà al Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant, així com qualsevol modificació dels crèdits pressupostaris que tingués lloc durant l’exercici econòmic.

CAPÍTULO VII. Extinción

Article 43.

L’organisme autònom podrà extingir-se, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:

 

a) Per acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

b) Per impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.

 

 

 

Article 44.

 

En extingir-se l’Organisme Autònom, li succeirà universalment l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

Disposició transitòria

Fins que es cobrisca el lloc de Director/a Cultural conforme a l’Article 29, el/la Director/a Cultural designat/ada com a càrrec Honorifico continuarà fins a la presa de possessió del President de la Diputació després de les eleccions de 2023, podent per aquest resoldre la seua continuació durant un termini màxim de tres mesos.

Nota informativa:

Última modificació dels Estatuts de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 84 de data 3 de maig de 2023.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies