Premis i Ajudes a la Investigació 2024

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de març al 24 d’abril de 2024

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca, a règim de concurrència competitiva: (i) Premis a tesis doctorals, Treballs Fi de Màster (TFM) , Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Grau (TFG) en Formació Professional , (ii) Ajudes al desenvolupament de tesis doctorals, i (iii) Ajudes per a la realització de projectes de recerca.

Documents:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Instruccions:

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNIe.

Els interessats hauran de presentar de manera electrònica la seua sol·licitud i documentació corresponent en el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons el que s’estableix en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es) utilitzant el model normalitzat segons la modalitat de participació (tesis doctorals o projectes d’investigació) de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

EAC 2024 – XXIV Concurso de Encuentros de Arte Contemporáneo

Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 27 de març de 2024

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Organisme Autònom de la Diputació d’Alacant, d’acord amb les finalitats que li són pròpies, convoca el XXIV Concurs Trobades d’Art Contemporani (EAC-2024), en règim de concurrència competitiva, per incentivar, promoure i difondre el desenvolupament de l’art i la creació plàstica i visual. En aquest sentit, el concurs manté dues vessants, el desenvolupament d’una exposició col·lectiva al Museu de la Universitat d’Alacant incloent-hi el catàleg de la mostra, i la dotació econòmica de 14.000€ repartits en tres premis.

Accés a la seu electrònica del IAC Juan Gil-Albert

Descàrregues:

 

Instruccions:

Accés a la seu electrònica del IAC Juan Gil-Albert

Las solicitudes de participación se presentarán de forma telemática o presencial.

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Amb la finalitat d’agilitar la tramitació i la valoració per part dels membres del Jurat, tota la documentació es remetrà a més, a l’adreça de correu electrònic: iaccursos@diputacionalicante.es, en un únic PDF d’un màxim de 9 megues. Aquest format, no serà vàlid sense que s’haja presentat dins del termini, de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Presentació presencial:
En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant el model de sol·licitud que figura en l’adreça www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base cinquena.

Descarga aquí el catálogo de la exposición EAC 2021

Descarga aquí el catálogo de la exposición EAC 2019

Histórico de Exposiciones:

Premis del Documental Alacantí 2023 – DOCS ALC

Termini de presentació del 24 de juliol al 4 de setembre de 2023

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, dins de fins encaminats al foment i promoció de temes d’interés relacionats amb la província d’Alacant, convoca la segona edició de DOCS ALC, premis del documental alacantí. L’objecte d’aquests premis és doble: d’una banda, incentivar la producció de documentals i peces audiovisuals realitzats per autors nascuts o residents a la província d’Alacant; i per una altra, reconéixer el treball realitzat en l’àmbit audiovisual a les millors produccions documentals de temàtica relacionada amb la província d’Alacant.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Descàrregues

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:

S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

 La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base quarta.

Presentació presencial:

En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  utilitzant el model de sol·licitud que figura en la direcció www.iacjuangilalbert.com, apartat de la convocatòria de referència, que anirà acompanyada de la documentació requerida en la Base quarta.

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

VI Concurso Arte en la Casa Bardín

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 21 de abril de 2023

 

El objeto del VI Concurso ARTE EN LA CASA BARDÍN es el de presentar y exponer propuestas artísticas realizadas por artistas nacidos/as o vinculados/as a la provincia de Alicante, por ser uno de los fines del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert el promover y difundir la creación artística de la provincia de Alicante. En la propuesta participará además del/ de la artista, un/a comisario/a, debiendo adecuarse al espacio expositivo de la Casa Bardín, sede del IAC Juan Gil-Albert. Aquellas que resulten seleccionadas formarán parte de la programación de exposiciones temporales para el año 2023.

Documentación requerida:

La documentación se presentará en un único documento digital en formato pdf que constará de:
1 – Solicitud/Ficha de inscripción con los datos requeridos.
2 – Copia del D.N.I. de ambos participantes.
3 – Curriculum vitae del artista y crítico o comisario, resumido en una página tamaño A4, como extensión máxima, a letra times new roman tamaño 12.
4 – Memoria explicativa de la propuesta, con un máximo de 300 palabras.
5 – Fotografías de las obras: Un máximo de 10 Imágenes relacionadas con la propuesta artística

Descargas:

Instrucciones:

Acceso a la sede electrónica del IAC Juan Gil-Albert

Las solicitudes de participación se presentarán de forma telemática o presencial.

Con la finalidad de agilizar la tramitación y la valoración por parte de los miembros del Jurado, toda la documentación se remitirá además, a la dirección de correo electrónico: iaccursos@diputacionalicante.es, en un único PDF de un máximo de 9 megas. Este formato, no será válido sin que se haya presentado dentro del plazo, de manera telemática o presencial.

Presentación telemática:
Se aconseja el uso del navegador Google Chrome o Firefox. A tal efecto, es necesario estar registrado para el uso de sistema de identificación y firma electrónica Cl@ve o, poseer un certificado digital de firma electrónica o DNI.

La presentación de la solicitud deberá realizarse a través de la sede electrónica del Instituto (https://iacjuangilalbert.sedeelectronica.es) utilizando el modelo normalizado de solicitud que figura en el apartado “tramitación electrónica” de la convocatoria de referencia, que irá acompañada de la documentación requerida en la Base segunda.

Presentación presencial:
En el Registro General del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, C/ San Fernando 44, 03001 de Alicante, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando el modelo de solicitud que figura en la dirección www.iacjuangilalbert.com, apartado de la convocatoria de referencia, que irá acompañada de la documentación requerida en la Base quinta.

Ajudes a Revistes 2023

Obert el termini de presentació de sol·licituds 

L’objectiu de les presents ajudes consisteix, doncs, a garantir l’edició impresa d’aquelles que, malgrat tindre una rellevància cultural excel·lent i de constituir-se en expressió del pensament, la investigació i sensibilitat de la societat alacantina actual, tenen un abast comercial molt reduït. La crisi econòmica que travessa el nostre país, unida al canvi de paradigma que ha suposat l’aparició de les noves tecnologies, constitueixen un important desafiament per a aquesta mena de revistes culturals, d’aquí ve que, en atenció al mandat constitucional, i a l’encàrrec tradicionalment mantingut envers la Diputació d’Alacant, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert entenga, més necessari que mai un estímul públic que, sense cap dubte, redunda en benefici no sols del públic lector o investigador sinó en el conjunt de la societat alacantina. Contribuir al manteniment i millora de les nostres revistes culturals i científiques, des del convenciment que aquestes són una valuosa eina de transferència de coneixements, a més contribueix a reforçar no sols la imatge de qualitat i prestigi de l’Institut, sinó l’important paper que la Diputació d’Alacant exerceix en matèria de cultura a la província en la seua cooperació amb les administracions públiques, contribuint, en aquest concret cas, a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic alacantí, quan a més resulta aquesta l’única convocatòria pública d’ajudes a revistes en l’àmbit provincial.

Instruccions:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Les sol·licituds de participació es presentaran de manera telemàtica o presencial.

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNI.

Les Entitats hauran de presentar de manera electrònica la sol·licitud i documentació corresponent en el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons el que s’estableix en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es) utilitzant l’imprés (model normalitzat) de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència.

Presentació presencial:

Les peticions es formalitzaran necessàriament en els impresos (model normalitzat) que es trobaran a la disposició dels interessats en la Secretaria del citat Institut (carrer Sant Ferran, 44- Casa *Bardín- 03001 Alacant), en la pàgina web www.iacjuangilalbert.com i en la seu electrònica de l’Institut, en l’apartat Convocatòria Ajudes a Revistes 2021.

La sol·licitud per a participar es presentarà degudament signada per l’interessat, en el registre de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, situat al carrer Sant Ferran, 44. 03001-Alacant, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat davant aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

.

Premis i Ajudes a la Investigació 2023

Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de gener al 10 de març de 2023

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, a fi de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca, en règim de concurrència competitiva: (i) premis a tesis doctorals, Treballs Fi de Màster (TFM) i Treballs Fi de Grau (TFG), (ii) ajudes al desenvolupament de tesis doctorals, i (iii) ajudes per a la realització de projectes d’investigació. .

Documents:

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Instruccions:

Presentació telemàtica:
S’aconsella l’ús del navegador Google Chrome o Firefox. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús de sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica o DNIe.

Els interessats hauran de presentar de manera electrònica la seua sol·licitud i documentació corresponent en el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons el que s’estableix en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Institut (https://iacjuangilalbert.sedelectronica.es) utilitzant el model normalitzat segons la modalitat de participació (tesis doctorals o projectes d’investigació) de sol·licitud que figura en l’apartat “tramitació electrònica” de la convocatòria de referència.

Presentació presencial:
En el Registre General de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, C/ Sant Ferran 44, 03001 d’Alacant, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant necessàriament els impresos, que es trobaran a la disposició dels interessats en la Secretaria del citat Institut i en la seu electrònica de l’Institut, en l’apartat Convocatòria Investigació 2023, segons la modalitat de participació (premis a tesis doctorals, TFM i TFG; desenvolupament de tesis doctorals; o projectes d’investigació).

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat davant aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits en la convocatòria quan acrediten que els compleixen el dia en què finalitza el termini per a la presentació de les seues sol·licituds.

 

Accés a la seu electrònica de l’IAC Juan Gil-Albert

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies