Ajudes a la Investigació 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 15 de juliol de 2020.

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, a fi de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca les Ajudes a la Investigació 2019.

Documents:

Instruccions:

Els interessats enviaran les seues sol·licituds i documentació per duplicat a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Les peticions es formalitzaran necessàriament en l’imprés del model del qual es trobarà a la disposició dels interessats en la pàgina web http://www.www.iacjuangilalbert.com. La documentació complementària a presentar, serà la indicada en la base quarta ​de les bases generals.
S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits en la convocatòria quan acrediten que els compleixen el dia en què finalitza el termini per a la presentació de les seues sol·licituds.

Ajudes a Revistes 2020

Obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 06/07/2020

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca les ajudes a revistes amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i manteniment de publicacions periòdiques d’investigació d’interés provincial.

Descàrregues:

III Concurs Art a la Casa Bardín

Plazo abierto hasta el 29 de marzo de 2019

Documentación requerida:

La documentación se presentará en un único documento digital en formato pdf que constará de:
1 – Solicitud/Ficha de inscripción con los datos requeridos.
2 – Copia del D.N.I. de ambos participantes.
3 – Curriculum vitae del artista y crítico o comisario, resumido en una página tamaño A4, como extensión máxima, a letra times new roman tamaño 12.
4 – Memoria explicativa de la propuesta, con un máximo de 300 palabras.
5 – Fotografías de las obras: Un máximo de 10 Imágenes relacionadas con la propuesta artística
La solicitud podrá presentarse en el registro del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil- Albert situado en la C/ San Fernando, 44. 03001-Alicante, o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo señalado. Asimismo, podrá enviarse por e-mail a la dirección de correo electrónico iaccursos@diputacionalicante.es, comunicándose por ese mismo medio la recepción de la solicitud y siendo la misma inscrita en el Registro de Entrada del Organismo.

Descargas:

 

Cinco artistas para la Casa Bardín Diario Información

 

Descargar PDF

Ajudes a Revistes 2019

Obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 03/04/2019

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca les ajudes a revistes amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i manteniment de publicacions periòdiques d’investigació d’interés provincial.

Descàrregues:

EAC 2019: XIX Concurs de Encontres d’Art Contemporani

Documentació requerida:

La documentació es presentarà en un únic document digital en format pdf que constarà de:
1 – Sol·licitud/Fitxa d’inscripció amb les dades requerides.
2 – Còpia del D.N.I. o equivalent.
3 – Curriculum vitae de l’autor o autors resumit en una pàgina grandària A4, com a extensió màxima, a times new roman de 12.
4 – Informe en el qual es detalle l’estat actual de la seua investigació plàstica o visual amb un màxim de 250 paraules.
5 – Una memòria explicativa de la proposta d’obres, amb un màxim de 300 paraules, signada per l’interessat.
6 – Fotografies de les obres: Un màxim de 10 imatges amb la fitxa tècnica de cadascuna.
7 – Declaració jurada en la qual manifesten la disponibilitat de les obres per a la seua exposició en el període de la mostra col·lectiva (de maig a juliol de 2019).
Els concursants enviaran tota la documentació sol·licitada anteriorment, en un únic pdf d’un màxim de 9 megues, a la següent adreça de correu electrònic:: iaccursos@diputacionalicante.es. A més, la hauran de presentar en format físic, en el registre de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, al Carrer Sant Ferran, 44 d’Alacant tal com s’indica en les Bases del Concurs.

 

Descàrregues:

Històric d’Exposicions:

Ajudes a la Investigació 2019

Obert el termini fins al 4 de març de 2019

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, a fi de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca les Ajudes a la Investigació 2019.

Documents:

Instruccions:

Els interessats enviaran les seues sol·licituds per duplicat a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Les peticions es formalitzaran necessàriament en els impresos de cada modalitat, els models de la qual es trobaran a la disposició dels interessats en la Secretaria del citat Institut i en la pàgina web http://www.www.iacjuangilalbert.com. La documentació complementària a presentar, serà la indicada en la base quarta ​de les bases generals.
La documentació serà presentada en la Secretaria de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, carrer Sant Ferran, 44, 03001 d’Alacant o enviada per correu certificat dins del termini previst, que es justificarà amb el matasellos imprés de l’oficina de Correus.
S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits en la convocatòria quan acrediten que els compleixen el dia en què finalitza el termini per a la presentació de les seues sol·licituds. Les sol·licituds d’ajudes que siguen desestimades es comunicaran motivadament per escrit als sol·licitants.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies